Milí žáci, přejeme vám, aby vaše prázdniny byly plné radosti, odpočinku a nezapomenutelných zážitků!

Výsledky volby do školské rady ze dne 26. 6. 2024 více info

Výsledková listina přijatých/nepřijatých uchazečů 2. kola 2024/2025 více info

Informace pro I. ročník nástavbového studia více info

Den otevřených dveří od 8 do 17 hodin ve dnech 28. listopadu 2024 (čtvrtek) a 14. ledna 2025 (úterý) více info

Brožura oborů 2024-2025 více info

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Charakteristika školy

Škola, založená roku 1919 v Břeclavi, byla v roce 1939 přemístěna do Pardubic, města s bohatou pekařskou, perníkářskou a mlynářskou tradicí. Od roku 1945 sídlí škola v budově původně průmyslového muzea ve středu města proti chrámu sv. Bartoloměje. Od roku 1953 měla škola jako Střední průmyslová škola potravinářské technologie významné místo v rámci vzdělávací soustavy České republiky. V roce 2014 došlo ke změně jejího názvu na Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice.

Budova školy je dnes vedena jako kulturní památka funkcionalistického stavebního stylu.

Škola disponuje odbornými jazykovými a počítačovými učebnami, chemickými laboratořemi, zcela novou biologickou laboratoří, reologickou laboratoří, dvěma plně vybavenými pekařskými dílnami, dvěma plně vybavenými cukrářskými dílnami, dvěma výukovými bary, cvičnou kuchyní, funkčním periodickým mlýnem. Pekařské a cukrářské výrobky vyrobené ve školních dílnách se prodávají ve školní prodejně žákům, zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična a menší gymnastický sál. Prostory školy jsou pokryty wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinečnou školou tohoto typu v České republice. Připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko- administrativní a na poskytování služeb v obchodu a gastronomii.

Škola nabízí vzdělávání:

 • v oborech čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou
  Analýza potravin – hodnocení kvality
  Analýza potravin – Výživový poradce
  Technologie potravin – management potravinářských výrob
  Technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv
 • v oborech tříletého studia s výučním listem:
  Kuchař – číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Kuchař
  Cukrář
  Pekař
  Prodavač
 • v dvouletém nástavbovém studiu
  Technologie potravin – pro vyučené v oborech Kuchař – číšník, Cukrář, Pekař, Výrobce potravin (Mlékař, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář, Mlynář)
 • v rámci Národní soustavy kvalifikací ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie.

Škola disponuje kvalifikovaným pedagogickým sborem, učitelé si průběžně doplňují a zvyšují svou odbornou a pedagogickou způsobilost, jsou zapojeni do mimoškolních aktivit školy a do evropských projektů.

Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli a odbornou veřejností, poskytuje poradenské služby a v rámci vzdělávání dospělých pořádá odborné kurzy. Vyučující se podílejí na tvorbě odborných publikací a tvoří výukové materiály.

Škola je zapojena do života města a kraje, pravidelně se účastní akcí, které pořádá statutární město Pardubice a organizace Pardubického kraje. Příkladem lze zmínit Velikonoce na zámku v Pardubicích, Expo Science AMAVET, Dny chleba pořádané Svazem pekařů a cukrářů v ČR, Bosch Fresh Festival, Slavnosti perníku v Pardubicích, Velikonoce na Veselém kopci, Den Pardubického kraje, Dožínky na zámku. Naši žáci se pod vedením učitelů připravují na účast ve Středoškolské odborné činnosti, reprezentují školu v soutěžích pekařských, cukrářských a gastronomických dovedností (např. Pekař roku Junior, Gastro Hradec Králové, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové v Litomyšli). Sportovně orientovaní žáci pravidelně reprezentují školu ve sportovních soutěžích a turnajích.

Mise, vize, strategie školy

Poslání školy

 • zajistit kvalitní vzdělání žáků s ohledem na potřeby tržního prostředí a poskytovat etickou výchovu pro úspěšné uplatnění v životě.

Vize školy

 • přinášet inovace pro řešení vzdělávacích potřeb žáků,
 • přispívat k všestrannému rozvoji žáků,
 • budovat ve škole prostředí důvěry, pochopení, vzájemného respektu mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.

Strategie školy

 • podpora odborného vzdělávání a rozvoj spolupráce se strategickými partnery,
 • rozvoj polytechnického vzdělávání,
 • rozvoj školy jako centra dalšího vzdělávání,
 • rozvoj kreativity, iniciativy a podnikavosti žáků,
 • kariérové poradenství jako součást profesní přípravy žáků,
 • společné vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami,
 • zvyšování kompetencí žáků v oblasti ICT, cizích jazyků, matematiky a čtenářské gramotnosti.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte si prohlédnout
krátké video o naší škole.

Novinky
25.06.2024
V rámci praktického vzdělávání se žáci prvního ročníku oboru prodavač vydali za horkého, slunečného počasí na exkurzi do Muzea kávy v Pardubicích.
Více informací zde
25.06.2024
V polovině června (od pondělí 10. do pátku 14.) pobývaly třídy P2. A a P3. B v Orlickém Záhoří (konkrétně v Černé Vodě) na turistickém kurzu.
Více informací zde
24.06.2024
Konec školního roku se nese ve znamení závěrečných zkoušek, které jsou pro žáky vždy velkou výzvou. Letošní rok jsme měli pět absolventů oboru pekař, z nichž čtyři splnili kritéria k udělení certifikátu. Tito čtyři studenti nejenže úspěšně složili závěrečnou zkoušku, ale dokonce ji zvládli s vyznamenáním, což je obrovský úspěch a důkaz jejich tvrdé práce a odhodlání.
Více informací zde
07.06.2024
Snad na každé škole se najdou studenti, ve kterých dříme spisovatelské střevo. Naše škola samozřejmě není výjimkou, letošního ročníku tradiční literární soutěže se zúčastnilo celkem šest účastníků, což je pěkný narůst oproti hubené účasti z loňského roku, kdy se přihlásily pouze dvě žákyně.
Více informací zde
29.05.2024
Odbíjená: Volejbalový turnaj letos ovládli prváci z P1. A
Tradiční volejbalový turnaj o pohár školy se letos konal v druhé polovině února a března. Zúčastnilo se ho celkem šest tříd, do semifinále ze základní části postoupily třídy P1. A, P1. D, P2. A P4. B, přičemž vítězem základní části se stala třída P1. A.
Více informací zde
23.05.2024
V úterý 21. května navštívil Pardubický kraj prezident Petr Pavel a naše škola byla u toho. Pan prezident se svojí chotí poobědval v budově pardubického krajského úřadu a žáci oboru kuchař-číšník pod vedením paní učitelky Maňákové a pana učitele Janyše prezidentskému páru a jeho doprovodu připravili slavnostní tabuli, uvařili oběd a také je obsloužili.
Více informací zde