Oslavy 100. výročí založení školy 13. 9. 2019 a 14. 9. 2019 
více info

Microsoft Office pro žáky a zaměstnance zdarma
více info

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Charakteristika školy

Škola, založená roku 1919 v Břeclavi, byla v roce 1939 přemístěna do Pardubic, města s bohatou pekařskou, perníkářskou a mlynářskou tradicí. Od roku 1945 sídlí škola v budově původně průmyslového muzea ve středu města proti chrámu sv. Bartoloměje. Od roku 1953 měla škola jako Střední průmyslová škola potravinářské technologie významné místo v rámci vzdělávací soustavy České republiky. V roce 2014 došlo ke změně jejího názvu na Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice.

Budova školy je dnes vedena jako kulturní památka funkcionalistického stavebního stylu.

Škola disponuje odbornými jazykovými a počítačovými učebnami, chemickými laboratořemi, zcela novou biologickou laboratoří, reologickou laboratoří, dvěma plně vybavenými pekařskými dílnami, dvěma plně vybavenými cukrářskými dílnami, dvěma výukovými bary, cvičnou kuchyní, funkčním periodickým mlýnem. Pekařské a cukrářské výrobky vyrobené ve školních dílnách se prodávají ve školní prodejně žákům, zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična a menší gymnastický sál. Prostory školy jsou pokryty wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinečnou školou tohoto typu v České republice. Připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko- administrativní a na poskytování služeb v obchodu a gastronomii.

Škola nabízí vzdělávání:

 • v oborech čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou: Analýza potravin, Analýza potravin – zaměření Výživový poradce, Technologie potravin – zaměření Management, Technologie potravin – zaměření Zpracování mouky, Technologie potravin – zaměření Mlynářství a výroba krmiv,
 • v oborech tříletého studia s výučním listem: Pekař, Cukrář, Prodavač, Kuchař - číšník, Kuchař - číšník – zaměření Číšník, Kuchař – číšník – zaměření Kuchař,
 • v dvouletém nástavbovém studiu Technologie potravin,
 • v rámci Národní soustavy kvalifikací ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie.

Škola disponuje kvalifikovaným pedagogickým sborem, učitelé si průběžně doplňují a zvyšují svou odbornou a pedagogickou způsobilost, jsou zapojeni do mimoškolních aktivit školy a do evropských projektů.

Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli a odbornou veřejností, poskytuje poradenské služby a v rámci vzdělávání dospělých pořádá odborné kurzy. Vyučující se podílejí na tvorbě odborných publikací a tvoří výukové materiály.

Škola je zapojena do života města a kraje, pravidelně se účastní akcí, které pořádá statutární město Pardubice a organizace Pardubického kraje. Příkladem lze zmínit Velikonoce na zámku v Pardubicích, Expo Science AMAVET, Dny chleba pořádané Svazem pekařů a cukrářů v ČR, Bosch Fresh Festival, Slavnosti perníku v Pardubicích, Velikonoce na Veselém kopci, Den Pardubického kraje, Dožínky na zámku. Naši žáci se pod vedením učitelů připravují na účast ve Středoškolské odborné činnosti, reprezentují školu v soutěžích pekařských, cukrářských a gastronomických dovedností (např. Pekař roku Junior, Gastro Hradec Králové, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové v Litomyšli). Sportovně orientovaní žáci pravidelně reprezentují školu ve sportovních soutěžích a turnajích.

Mise, vize, strategie školy

Poslání školy

 • zajistit kvalitní vzdělání žáků s ohledem na potřeby tržního prostředí a poskytovat etickou výchovu pro úspěšné uplatnění v životě.

Vize školy

 • přinášet inovace pro řešení vzdělávacích potřeb žáků,
 • přispívat k všestrannému rozvoji žáků,
 • budovat ve škole prostředí důvěry, pochopení, vzájemného respektu mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.

Strategie školy

 • podpora odborného vzdělávání a rozvoj spolupráce se strategickými partnery,
 • rozvoj polytechnického vzdělávání,
 • rozvoj školy jako centra dalšího vzdělávání,
 • rozvoj kreativity, iniciativy a podnikavosti žáků,
 • kariérové poradenství jako součást profesní přípravy žáků,
 • společné vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami,
 • zvyšování kompetencí žáků v oblasti ICT, cizích jazyků, matematiky a čtenářské gramotnosti.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte si prohlédnout
krátké video o naší škole.

Novinky
14.01.2019
pro obor Číšník se konala letos v termínu od 5. do 12. prosince. Žáci vytvořili 3 – 4 členné týmy a měli za úkol připravit slavnostní tabuli pro 2 osoby na téma OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ.
Více informací zde
13.01.2019
V pátek 18. 1. 2019 se přihlášení žáci (ze tříd P3 a P2) zúčastní plánované exkurze do ČT a ČNB. V České televizi na Kavčích horách je naše skupina očekávána v 10.00 hod. Každý návštěvník se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Prohlídka ČNB proběhne v době od 13.30 hod. do 15.00 hod.
Více informací zde
09.01.2019
Na Erasmus jsme vyrazili v listopadu 2018, jako skupina žáků vybraná z různých oborů - kuchař, cukrář, pekař a technologie potravin. Před odjezdem byl nervózní každý z nás. Pro některé to bylo poprvé, co se ocitne tak daleko od své rodiny, jiní se báli, že jejich angličtina není dostatečná pro vycestování. Já osobně měla největší hrůzu z cestování letadlem.
Více informací zde
09.01.2019
Ve dnech 12. a 13. prosince 2018 se 43 žáků, v doprovodu paní učitelky Šedivé a Dolníčkové, vypravilo na výlet do Salzburgu. Ráno bylo potřeba si přivstat, odjíždělo se už v půl šesté. Kvůli sněhu a menším dopravním zácpám se nám cesta trochu prodloužila, takže na první cíl zájezdu jsme dorazili asi o 2 hodiny později.
Více informací zde
21.12.2018
V předvánočním čase proběhlo za účasti sedmi žáků 3. a 4. ročníku školní kolo Olympiády v českém jazyce. Vítězkou se stala A. Morávková, 2. místo obsadila K. Pasterná. Žákyně postupují do okresního kola soutěže. Oběma dívkám blahopřejeme.
Více informací zde
11.12.2018
Školní kolo soutěže se uskuteční v úterý 18. 12. 2018 od 9.35 v učebně č. 32. Zájemci, přihlaste se k účasti v hodinách CJL.
Více informací zde