Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) volby do školské rady.

Termín voleb: pátek 24. listopadu 2017

Více informací zde (docx)

SEZNAM PLATNÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DNE 24. 11.2017
PRO VOLBU ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZLETILÝCH ŽÁKŮ:

1.     Fait Radomil, 27. 4. 1969
2.     Fischer Jan, 22. 4. 1964
3.     Hořeňovský Jan, 13. 9. 1969

PRO VOLBU ZÁSTUPCŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

1.     Janošová Irena, 21. 2. 1959
2.     Vlačuška Rudolf, 12. 11. 1963


V současném volebním období pracuje školská rada ve složení:

1. Přibylová Marie – za zřizovatele
2. Bačinová Marcela – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
3. Vlačuška Rudolf, Ing. - za pedagogické pracovníky


Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se zřizuje na základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedání školské rady probíhá nejméně dvakrát ročně.

Podle § 168 školská rada :
a)        vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)        schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)        schvaluje školní řád,
d)        projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
e)        podává náměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.