Školská rada

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY KONANÝCH DNE 21. 11. 2014

Kandidáti – konečné pořadí :

1. oprávněné osoby :
1. Bačinová Marcela - zvolený člen školské rady
2. Illík Antonín, Ing. - náhradník

2. pedagogové :
1. Vlačuška Rudolf, Ing. - zvolený člen školské rady
2. Malinová Eva, RNDr. – náhradník

V příštím volebním období bude školská rada pracovat ve složení:

1. Přibylová Marie – za zřizovatele
2. Bačinová Marcela – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
3. Vlačuška Rudolf, Ing. - za pedagogické pracovníky


Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se zřizuje na základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedání školské rady probíhá nejméně dvakrát ročně.

Podle § 168 školská rada :
a)        vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)        schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)        schvaluje školní řád,
d)        projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
e)        podává náměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.