Školská rada

Volby do školské rady 26. 6. 2024

Seznam platných kandidátů (pdf)


Od 1. července 2021 pracuje školská rada ve složení:

1. člen
za zřizovatele: Ing. Záleská Lada, od 1. září 2022

2. člen
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Ing. Petra Škopová MBA

3. člen
za pedagogické pracovníky: Ing. Rudolf Vlačuška


Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se zřizuje na základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedání školské rady probíhá nejméně dvakrát ročně.

Podle § 168 školská rada :
a)        vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)        schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)        schvaluje školní řád,
d)        projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
e)        podává náměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.