WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně v budově Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice, v kanceláři č. 25. O poda
    ném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  2. písemně na adresu Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně odevzdáním obálky s označením „Whistleblowing“ v podatelně školy,
  3. telefonicky na telefonním čísle 773 309 911. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. elektronicky na e-mailové adrese oznameni@spspas.cz

Osobou pověřenou v rámci Vnitřního oznamovacího systému je paní Irena Kučerová.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.“