Poradenství


Kontakt na výchovného poradce:
kantorova@spspas.cz
telefonní spojení: 603 711 264


Konzultační hodiny výchovného poradce

Pro žáky: čtvrtek 13.35 hod. – 14.20 hod.
Pro rodiče: středa 13.35 hod. – 14.20 hod.
Pro učitele: kdykoliv dle potřeby

Konzultace jsou možné i v jinou dobu, ale vždy po předchozí domluvě.


Školní poradenské pracoviště

Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Jedním ze členů týmu je výchovný poradce. Tuto funkci vykonává Mgr. Zdeňka Kantorová.

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb. 

Zabývá se i problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Novelizace vyhláškou č. 244/2018 Sb. Rozsah přímé pedagogicko - psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novelizace vyhláškou č.239/2015 Sb. 

Konkrétní úkoly výchovného poradce
Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

Náplň práce výchovného poradce:

Metodická a informační činnost
- Evidence žáků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných.
- Koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP).
- Koordinace pedagogů při tvorbě PLPP.
- Vyhodnocování efektivity zvolených úprav ve vzdělávání žáků se SVP.
- Dohled nad realizací podpůrných opatření v praxi.
- Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
- Ve spolupráci s třídním učitelem projednání potřeby vyšetření žáka ve ŠPZ.
- Konzultace poskytované žákům nebo jejich zákonným zástupcům.
- Informace o nových a alternativních výchovných trendech.
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, kontrola platnosti vyšetření z PPP, zpracování žádostí k vyšetření v PPP.
- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce.

Poradenská a konzultační činnost
- Konzultace poskytované žákům nebo jejich zákonným zástupcům.
- Konzultace s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů.
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízeních.
- Shromažďování materiálů o specifických poruchách učení.
- Individuální práce se žáky dle jejich zájmu a potřeb.
- Spolupráce se psychologem, psychiatrem, praktickým lékařem.
- Spolupráce s rodiči žáků s výukovými nebo výchovnými problémy.
- Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům a koordinace tvorby podpůrných opatření u těchto žáků.

Další činnosti
- Zpracování plánu výchovného poradce.
- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC) a středisky výchovné péče,
s Úřadem práce Pardubice, policií apod.
- Pomoc při organizaci dne otevřených dveří.
- Prezentace studijních oborů na tzv. přehlídkách (burzách) středních škol.
- Organizování besed s výchovnou a vzdělávací tematikou.
- Příprava adaptačních dnů a adaptačního kurzu.


Odkazy ke článku:
Katalog podpůrných opatření
www.asociacevp.cz
www.atre.cz
www.msmt.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.ceskaskola.cz
www.cermat.cz
www.scio.cz

Jak vyplnit přihlášku na VŠ (youtube)
Jak se efektivně učit na střední škole (pdf)
PUP MZ (docx)


NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Nabídka kariérového poradenství (docx)
Objevte možnosti svého uplatnění (pdf)
Zjišťování studijních předpokladů (pdf)
90´ s poradcem (pdf)