Kategorie oborů

Technologie potravin - zpracování mouky 29-41-M/01

Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Žák během studia získá znalosti o chemickém složení a významu surovin na výrobu chleba, pekařských a cukrářských výrobků, extrudovaných výrobků a těstovin. Seznamuje se se způsoby uchovávání výrobků a jejich prodejem. Teoretické znalosti si ověřuje a prohlubuje při dílenských cvičeních a během praxe.

Další možnosti studia
Absolventi tohoto oboru mohou ve studiu pokračovat na vysoké škole, popř. vyšší odborné škole.