Technologie potravin - zpracování mouky 29-41-M/01

Obor je zaměřen na výrobu potravin s užší specializací na odvětví zpracovávající mouku. Jedná se o obor s dlouholetou tradicí, ve kterém si žák osvojí komplexní teoretické i praktické znalosti týkající se nejen vlastní výroby, ale i kontroly jakosti a kvality potravin. Teoretické předměty jsou doplněny technologickou praxí, laboratorními cvičeními, jejichž výuka probíhá ve specializovaných laboratořích a dílnách v budově školy.

Uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní na pozici technologa a dalších typových pozicích v potravinářských provozech na úrovni středního managementu, v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků. Uplatní se také při zavádění a kontrole fungování systémů řízení jakosti, včetně HACCP v rámci všech potravinářských provozů. Absolventi tohoto oboru jsou velmi žádáni na trhu práce.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na základní škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Žák během studia získá znalosti o chemickém složení a významu surovin na výrobu chleba, pekařských a cukrářských výrobků, extrudovaných výrobků a těstovin. Seznamuje se se způsoby uchovávání výrobků a jejich prodejem. Teoretické znalosti si ověřuje a prohlubuje při dílenských cvičeních a během praxe.

Další možnosti studia
Absolventi tohoto oboru mohou ve studiu pokračovat na vysoké škole, popř. vyšší odborné škole.