Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv 29-41-M/01

Žák tohoto oboru si osvojí technologie výroby potravin. Nejvíce prohloubené má znalosti v oblasti potravinářských technologií zpracovávajících obilí a technologií výroby krmiv. Je seznámen nejenom s technologickými postupy výroby potravin, ale orientuje se v chemickém i mikrobiologickém hodnocení jakosti surovin i hotových výrobků. Teoretické předměty jsou doplněny technologickou praxí, laboratorním cvičením, jejichž výuka probíhá ve školním mlýně a ve specializovaných laboratořích v budově školy.

Uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní jako potravinářský, mlynářský a krmivářský odborník zastávající pozici technologa a další typové pozice v potravinářských provozech na úrovni středního managementu, v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků. Uplatní se také při zavádění a kontrole fungování systémů řízení jakosti, včetně HACCP v rámci všech potravinářských provozů. Absolventi tohoto oboru jsou velmi žádáni na trhu práce.

Délka studia:

4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na základní škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Žák si osvojí znalosti o chemickém složení potravin a způsobech jejich skladování. Ovládá technologické postupy uplatňované při zpracování surovin na mouku, je schopen vyhodnotit kvalitu mouky a mlýnských výrobků.

Další možnosti studia
Absolventi tohoto oboru mohou ve studiu pokračovat na vysoké škole, popř. vyšší odborné škole.